2310852859

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

KEY BUSINESS SOLUTIONS

Κατά την έναρξη της συνεργασίας μας:

Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις:
 • Εξειδικευμένος Φοροτεχνικός Σχεδιασμός επιχείρησης, για αποφυγή υπερβάλλουσας φορολόγησης.
 • Έλεγχος προηγούμενων ετών υφιστάμενης επιχείρησης. Υποβολή προτάσεων διόρθωσης λαθών ή προβλημάτων.
 • Σύσταση, Μεταβολές, Αναδιαρθρώσεις, Διασπάσεις, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Διακοπή, Εκκαθάριση Εταιρειών.
 • Ανάλυση προσωπικών θεμάτων φορολογικών υποχρεώσεων κατ’ απαίτηση του ενδιαφερόμενου
Σε υπό σύσταση επιχειρήσεις:
 • Αναλυτική περιγραφή επιπτώσεων φορολογικού πλαισίου αναλόγως εταιρικής μορφής
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης όλων των εταιρικών τύπων.
 • Νομικές Συμβουλές για την διευκόλυνση και επίτευξη του σκοπού της κάθε επιχείρησης χωρίς νομικές παγίδες.
 • Πλήρης Νομική Υποστήριξη από δικηγόρους με εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις εταιρικές και προσωπικές.
 • Προτάσεις μηχανογράφησης σχεδιασμένες αποκλειστικά για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας προσφέρεται:

 • Παραλαβή και παράδοση των παραστατικών από την έδρα σας.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών που σας αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, Επιμελητήρια).
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών μέσω συναντήσεων, τηλεφώνου, email, viber.
 • Παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας και ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε.).
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη και Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.