2310852859

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

KEY BUSINESS SOLUTIONS

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εφαρμόζουμε τις παρακάτω δράσεις: Για την κοινωνία

  • Απασχόληση φοιτητών, σπουδαστών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
  • Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από την τοπική αγορά.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας.

Για τους Πελάτες

  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
  • Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων πληροφόρησης των πελατών.
  • Για κάθε άνεργο, άπορο, ή άτομο με αναπηρία, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική τιμολογιακή πολιτική.

Για τους Εργαζόμενους

  • Μέριμνα για θέματα Ασφάλειας, μέσω της λήψης μέτρων προστασίας και εφαρμογής κανόνων τεχνικού ασφαλείας.
  • Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κλπ.

Για το Περιβάλλον

  • Προάγουμε την ανακύκλωση στο χώρο εργασίας μας με τη χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης.