2310852859

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

KEY BUSINESS SOLUTIONS

Ίδρυση Εταιριών Η διαδικασία περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα βήματα:

 • Σύνταξη Καταστατικού
 • Έκδοση φορολογικού αριθμού ΑΦΜ
 • Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)
 • Εγγραφή στο Μητρώο του ΕΦΚΑ (εφόσον απαιτείται)
 • Απογραφή στο ΕΦΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη (εφόσον απαιτείται)
 • Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας (όχι εμπορικής) για δημοσίευση ισολογισμού (απαιτείται για τις ΙΚΕ)
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES
 • Οργάνωση Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με ΕΛΠ (απαιτείται για εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία)

Πλήρης φορολογική υποστήριξη σε απλογραφικά & διπλογραφικά λογιστικά βιβλία

 • Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη (τήρηση βιβλίων & στοιχείων επιχειρήσεων Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.).
 • Κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου Νομικής μορφής και όγκου κινήσεων (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, Mydata, Ιntrastat, VIES, κ.λπ.)
 • Προετοιμασία, κατάρτιση και υποβολή φορολογικών υποχρεώσεων σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και ενημέρωση σας.
 • Κατάρτιση και Ανάλυση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της Επιχείρησης με σκοπό την βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Οργάνωση, επίβλεψη και εποπτεία λογιστηρίου που τηρείται εσωτερικά στην επιχείρηση

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Εργατικών.

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και ενημέρωση για το κόστος εργοδοσίας.
 • Διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία.
 • Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Συμβουλευτική σε θέματα επιδοτήσεως προσωπικού και ενημέρωση για προγράμματα που αφορούν την επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υπαγωγή σε πρόγραμμα επιδοτήσεως εργαζομένων
 • Εκπροσώπηση σε εργατικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ένταξη σε Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εξειδικευμένων περιπτώσεων (εργάτες, υπερωρίες, Κυριακές).

Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

 • Εκτιμήσεις / Αξιολογήσεις
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Υπολογισμός υπεραξίας

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

 • Φορολογικές συμβουλές σε θέματα σύστασης επιχειρήσεων
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης λογιστηρίου
 • Διεκπεραίωση Σύστασης, Μετατροπής, Συγχώνευσης, Εξαγοράς, Μεταβίβασης, Λύσης επιχειρήσεων και εταιρειών
 • Διαγνωστικός έλεγχος για εντοπισμό κύριων και ουσιαστικών προβλημάτων της επιχείρησης
 • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
 • Παρακολούθηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για ελάφρυνση φορολογικών βαρών, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας
 • Σύνταξη Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων προϋπολογισμών.
 • Έγκαιρος Προϋπολογισμός & υπολογισμός Αποτελέσματος Χρήσης για προσδιορισμό οικονομικής κατάστασης επιχείρησης
 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).
 • Συμβουλευτική σε θέματα Επιδοτήσεων - Επιχορηγήσεων και εκπόνηση μελέτης από εξειδικευμένους συνεργάτες
 • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Οικονομική Μελέτη για χορήγηση κεφαλαίων από Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού